Symboly městyse

Znak a vlajka městyse
V roce 2006 zastupitelstvo rozhodlo o vypracování návrhu vlajky a znaku městyse. Návrh vycházel z historických skutečností a byl zaslán v témže roce podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který doporučil tyto symboly v navrhované podobě udělit. Vlajka i znak byly městysi uděleny 25. května 2006. 

Symboly odpovídají následujícímu popisu:

Vlajka: 
Červený list se znakovou figurou historického znaku městečka, bílým dvouocasým vzpřímeně kráčejícím lvem, která je v žerďové polovině u horního okraje listu doplněna motivem bílých rovnoramenných klínů s vrcholy ve druhé třetině délky listu, jež jsou odvozeny z erbovní figury jedněch z majitelů hradu a to Svojanovských z Boskovic a které svým počtem vystihují současný počet místních částí městyse. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak
Bílý, dvouocasý, vzpřímeně kráčející lev v červeném poli.