Předměstí

Další v údolí je obec Předměstí. Po levé straně ústí do Předměstí údolí Žleby ve kterých jsou nahoře pod Majdalenkou dvě studánky s léčivou vodou / železito-sirnatý pramen/ , u kterých údajně měli kdysi stát lázně. Také je v údolí skalka „Kazatelna“, u které se scházeli Čeští bratří z Čech i Moravy k pobožnostem. 
Po pravé straně údolí je hned na začátku Předměstí bývalá rychta a za ní stará cesta na Studenec, kde jsou v katastru Předměstí dva písníky. Ty jsou zapsány jako jeden z nerostů, které se tady vyskytují a to tuha, mastek,osinek,písek a vápenec. 
Uprostřed údolí je Petrův rybník úředně zvaný Šindelka. 
Ke všem těmto místům se vztahují příběhy tajemné, veselé i smutné, a těch je nejvíc. 
Předměstí bylo součástí Svojanova až do 18.století.Při prvním zaměřování katastru byly vytvořeny nové hranice a podměstí Svojanova se stalo samostatnou obcí. 
Nejstarší známá jména a příjmení z podměstí jsou podle svojanovské Rychtářské knihy
roku 1565 Havel Dvořák 
158l Duchek Studence, Urban Libuše 
1596 Brikcí Brychta -šafář, Šimon Vopršal 
1613 Valenta Suchý, Morávek 
Jan Kopecký*1694,Václav Kopecký šafář dol.dvora*1694
Josef Opršal*1728
Josef Doležal *1738 šafář dol.dvora
1750 Ondřej a Jiřík Mičulkovi
1751 Martin a Matěj Dobřenští 
V roce 1776 mělo Předměstí pouze 11 čísel a tak si můžeme jejich hospodáře připomenout. 
Číslo l měla rychta, která původně byla vedena jako rychta Studence. 
rychtář Václav Beneš *1710 
V roce 2007 vlastní tuto starou rychtu, která má ve štítě letopočet MDCCLXXXXI
prapra….. vnuk František Slezák 
Číslo 2 Mariana Hromátková hospodyně * 1704
v roce 1800 byli na tomto půlstatku již Šudomovi a vlastní jej i v roce 2007
Číslo 3 Dorota Bednářová podruhyně *1734
Asi od roku 1820 Šudomovi,pak Věstínští a po nich Benešovi v roce 2007 Josef 
Vaverka 
Číslo 4 František Kopecký *1737
František Kopecký rozdělil statek „Na kopci“ na dva díly, mezi své dva syny Aloise*1759 č.p.15 a Františka*1767 č.p. 4 .Říká se, že při té příležitosti byl pověšen obrázek sv.Salvátora na Zádušní cestě ke Studenci, aby se vždycky oba bratři dobře srovnávali. Historie ale říká, že se obě rodiny ve všech generacích velice špatně snášely. 
Ing.Vondra z č.p 4 i poslední místní majitelé č.p.15 Karlíkovi, byli potomky Františka Kopeckého
Číslo 5 Matěj Bačovský *1715
i po 230 letech je na tomto statku rod Bačovských 
Číslo 6 Jiří Cupal *1710
už v roce 1783 byl majitelem Jan Jura a v roce 1890 se přiženil Josef Havlíček .V domě bylo vždy několik podnájemníků. 
Číslo 7 Dolní dvůr – Mayerhof -Matěj Moravec *1745 asi šafář 
V roce 1780 Mayerhof koupil od vrchnosti za 500 zlatých Josef Gerišer mlynář z čísla 8, ale pro nemoc (zemřel v roce 1783) jej již v roce 1782 prodal Johanu Václavu Graciasovi svobodníkovi z Brněnce. Ten v roce 1790 rozdělil statek mezi své syny Jana, který zůstal v Dolním dvoře a Antonína, který dostal druhou část řečenou Horní dvůr č.p. 17. 
Oba statky jsou ještě v roce 2007 v rukou rodin Graciasů. 
Číslo 8 Josef Gerišer *1726 
Syn Josefa Gerišera Libor*1772 , prodal mlýn po roce 1800 Pavlu Jedličkovi mlynáři
z Borotína a v Jedličkově rodině je mlýn dodnes. 
Číslo 9 Josef Opršal **1735
Rodina Opršálova měla chaloupku ještě asi 100 let, po nich tam bydleli Lidmilovi,
Zábrodský a Sauerovi. Ti odešli po roce 1945 do Banína a chaloupka byla zbourána 
číslo 10 – majetek vrchnosti 
původně to měla být továrna na tuhové výrobky, ale protože již za časů Martina Dlouhého zřejmě výroba končila, nebo byla přenesena na hrad, bydleli zde vždycky hajní anebo později zaměstnanci státních lesů. 
číslo 11 Matěj Opršal *1739
v roce 2007 vlastní č.p. 11 prapra…….vnučka Matěje Opršála – Vlasta Kopecká

Do roku 1810 byly postaveny ještě domky č.p. 12 rodinou Bačovskou z čísla 5 č.p. 13 Jiříkem Křipským z Dolní Lhoty č.p. 14 postavil Josef Zábrodský 
Číslo 16 „Valcha“ stála na hrázi rybníka a bylo to větší stavení ve kterém se údajně prala tuha, která se dobývala v Hutích, než se dále zpracovávala. Podle pánů farářů a jejich evidence velikonočních zpovědí je jako první obyvatel tohoto místa v roce 1810 zapsán Antonín Riesner – bělič starý 24 roků a jeho manželka Mariana, rodem Brauteneglová z Poličky. V roce 1819 u nich zemřel majitel hradu Martin Dlouhý, poličský měšťan a byl pochován na hřbitově ve Starém Svojanově. Po Riesnerových byla běliči rodina Lichtblauova z Oskavy
Jejich syn již byl poklasným a kdo vlastně potom vyráběl šindel, když bělidlo skončilo se zatím neví. Bydlela tam také rodina Olivova. Budova byla až do vyhoření v září 1936, v majetku Města Poličky.
.V roce 1900 mělo Předměstí 35 domů a 241 obyvatel . 7 rodin se živilo výhradně prací v zemědělství, ostatní byli řemeslníci a hlavně tkalci.
V roce 1912 postavila obec Předměstí požární zbrojnici č.p. 37 pro Spolek dobrovolných hasičů, který byl na Předměstí ustaven v roce 1908. A musíme poznamenat že dodnes je jedním z nejaktivnějších spolků v celé obci. 
Domek č.p.37 sloužil také rodinám, které neměli vlastní domek ani možnost sehnat jiné ubytování. 
V první světové válce padlo jen z Předměstí 18 mužů,a je to dlouhý seznam. Z čísla 2 padli Jan a Josef Šudomovi, z čísla 3 Josef a Antonín Benešovi, z čísla 18 Josef a František Graciasovi, z čísla 5 Josef Bačovský, z čísla 6 Antonín Svojanovský, z čísla 7 Bedřich Gracias, z čísla 11 Jindřich Opršál, z čísla 12 František Gracias, z čísla 13 Jan Bačovský, z čísla 15 Josef Karlík, z čísla 16 Josef Lichtblau, z čísla 17 Josef Gracias, z čísla 20 Václav Bačovský, z čísla 22 Václav Sychra a z čísla 32 Antonín Opršál.
Tato velká ztráta mladých lidí měla jistě vliv i na to, že se v Předměstí od roku 1912, přes první a druhou světovou válku, až do roku 1972, to je 60 let, postavili pouze 4 domky. 
V roce 2007 je v Předměstí 51 popisných čísel a začíná přibývat mladých lidí, a to je pro všechny radostné zjištění.