Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

• 1. Název
o Městys Svojanov

• 2. Důvod a způsob založení

• 3.
Organizační struktura

• 4. Kontaktní spojení 

o 4.1 Kontaktní poštovní adresa
 oficiální
   Úřad Městyse Svojanov
   Svojanov 25
   569 73 Svojanov

o 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 oficiální
   Úřad městyse Svojanov
   Svojanov 25
   569 73 Svojanov

o 4.3 Úřední hodiny
 Pondělí: 8:00 – 11:30, 13:30 – 17:00
 Úterý : 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
 Středa: 8:00 – 11:30, 13:30 – 17:00
 Čtvrtek: 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
 Pátek: 8:00 – 11:30

o 4.4 Telefonní čísla
 pevná linka: 461 744 130 

o 4.5 Čísla faxu
 fax: 461 744 130

o 4.6 Adresa internetové stránky
 oficiální: https://www.mestyssvojanov.cz/

o 4.7 Adresa e-podatelny
 podatelna: mestyssvojanov@seznam.cz (pro příjem elektronických podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem) 

o 4.8 Další elektronické adresy
 elektronická úřední deska: https://www.e-deska.cz/svojanov

• 5. Případné platby lze poukázat
o Číslo účtu: 1283455359, kód banky: 0800

• 6. IČ
o 00277452

• 7. DIČ
o Nejsme plátci DPH

• 8. Dokumenty 
o 8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
o 8.2 Rozpočet 

• 9. Žádosti o informace
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají: 

písemně 
– poštou na adresu úřadu městyse Svojanov
– v kanceláři úřadu městyse Svojanov 
– zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty mestyssvojanov@seznam.cz, 
– ústně 
– telefonicky 
– osobně 

• 10. Příjem žádostí a dalších podání
Stížnosti, žádosti a podněty se u úřadu městyse podávají písemně poštou, na úřadě městyse nebo ústně na úřadu městyse nebo jednotlivým zastupitelům. 
Petice lze podávat pouze písemně s náležitostmi dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
Úřad městyse vyřizuje petice a stížnosti podle „Pravidel pro přijímání a vyřizování petic, stížností podnětů, návrhů a připomínek“ a v souladu s příslušnými právními předpisy ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání. 
Stížnosti dle správního řádu jsou vyřizovány v souladu s jeho § 175. 

Podání činěná ve správním řízení 
Podáním dle správního řádu se rozumí jakýkoli úkon směřující vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

• 11. Opravné prostředky 

• 12. Formuláře 

• 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

odkaz vede mimo tyto stránky [Portál veřejné správy]

• 14. Předpisy 

o 14.1 Nejdůležitější používané předpisy

o 14.2 Vydané právní předpisy
           
Obecně závazné vyhlášky

o 14.3 Vydané právní předpisy
           
Nařízení městyse

• 15. Úhrady za poskytování informací 

o 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

o 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno žádné usnesení.

• 16. Licenční smlouvy 

o 16.1 Vzory licenčních smluv
           
Městys nevydal žádné licence.
 Vzor licenční smlouvy

o 16.2 Výhradní licence
Městys nevydal žádné výhradní licence.

• 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

• 18. ID datové schránky
x6ybmff