Knihovny

Obecní knihovna Svojanov
Svojanov 19
Knihovnice: Mgr. Radka Kubínová
Výpůjční doba: PO 16:00 -16:30 hod. nebo po telefonické domluvě na tel. č. 724 547 715

Obecní knihovna Svojanov – Dolní Lhota
Svojanov, Dolní Lhota 31
Knihovnice: Jitka Olšánová
Výpůjční doba: ÚT 18:00 -19:00 hod.

Obecní knihovna Svojanov –  Starý Svojanov
Svojanov, Starý Svojanov 81
Knihovnice: Ivana Pešková
Výpůjční doba knihovny: ST 17:00 -18:00 hod. (duben – září)
                                                          16:00 -17:00 hod. (říjen – březen)

Výpůjční řád
1. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

2. Čtenář může být dočasně vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.

3. Výpůjční lhůta je u knih 1 měsíc a u časopisů 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.

4. Nevrátí – li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení dle ceníku.

5. Nereaguje – li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.

6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

7. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

8. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.

9. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy MVS.

10. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.