symboly městyse

úvodní stránka

úvodní slovo

Svojanov je pro mě nejkrásnější kout naší země. Jeho krása je tvořena přírodním bohatstvím i bohatou a hrdou historií, ale především lidmi, kteří zde žijí.
Je mi ctí, že mohu mezi těmito lidmi žít, podílet se na rozvoji Svojanova a možná i na potěšení lidských srdcí. 
      Ing. Josef Gracias - starosta

náš městys

Svojanov leží na pomezí Čech a Moravy malebném údolí říčky Křetínky.   
                                                                                     pokračování...

aktuality


-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
Na lyžích i pěšky, na rozhlednu i do muzea.
Kam v zimě na Svitavsku a Třebovsku

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,
městys Svojanov zvažuje podání žádosti do výzvy Ministerstva životního prostředí, která umožňuje realizaci soustav domovních čistíren odpadních vod 
(DČOV ).
Tyto čistírny jsou určeny pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení.
Žádost o tyto DČOV by podával a následně v případě úspěchu realizoval městys Svojanov. V této výzvě je možné získat maximálně 80% z celkových způsobilých výdajů. Do způsobilých výdajů patří :
– náklady na pořízení DČOV
- instalace a zprovoznění
- náklady na projektovou přípravu – max. do 10% z celkových způsobilých výdajů
- náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a monitoring – po dobu 10 let.

Základní podmínkou pro možné podání žádosti do této výzvy je, že navržená soustava DČOV musí řešit minimálně 30 % z celkového počtu EO1 v rámci řešeného území a musí být udělen souhlas vlastníka nemovitost s realizací. 
Celá výzva včetně všech ostatních podmínek je k dispozici na www.mzp.cz, zde a na úřadu městyse.
Obracím se proto na Vás s dotazem, zda byste měli zájem o pořízení DČOV za podmínek stanovených touto výzvou ?
Váš případný zájem prosím osobně oznamte do 31.10.2016 na úřad městyse, kde je třeba podepsat souhlas s realizací projektu.
Pokud bude dosaženo požadovaného počtu zájemců, zahájí městys Svojanov další potřební kroky k podání žádosti do této výzvy.

Ing. Josef Gracias, starosta městyse Svojanov.

1 Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce, které neslouží k dosahování zisku.

-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
Svojanov je tajemný.
Na hradě i v podhradí (audio)

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
Informace o rušení televizního vysílání
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
Sociální služby v SO AZASS

-----------------------------------------------------------------------------------------
Městys Svojanov - zápis o volbách představitelů 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
Výsledky voleb

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
První světová válka a český venkov
aneb Lidstvo se nepoučilo

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
KONTAKTY NA KOMINÍKY (ZDE)

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kraj Smetany a Martinů se představuje
Rádi bychom vám představili svazek obcí Kraj Smetany a Martinů, který byl založen v roce 1998. Svazek navázal na projekt, který byl realizován v 90. letech v rámci programu Phare holandskými partnery. Byl založen zejména na spolupráci partnerských měst Poličky – Dwingeloo a Litomyšle Roden. Mezinárodní projekt se zabýval rozvojem turistiky dané oblasti, kde byl dán důraz na společné tradice měst a jejich slavné rodáky – Smetana, Martinů a také na dobrý potenciál pro rozvoj turistiky při společné propagaci tohoto regionu. Po ukončení mezinárodního projektu byl založen svazek Kraj Smetany a Martinů. Mezi zakladatele patří města Polička a Litomyšl. 
Účelem svazku je systematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj. Patří sem např. společná cílená propagace a reklama v oblasti cestovního ruchu, poskytování informací s vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům mikroregionu, příprava a realizace společných propagačních projektů, vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů pro aktivity sdružení.
Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů má 14 členů – Borová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Litomyšl, Lubná Polička, Pomezí, Oldřiš, Sebranice, Svojanov, Široký Důl a Telecí.
A jaké aktivity patří do činnosti svazku Kraj Smetany a Martinů? Jmenujme např. vybavení regionu novými turistickými odpočívadly. Nejnovější odpočívadla byla pořízena s příspěvkem svazku v roce 2008, a to v obcích Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Oldřiš, Pomezí a Svojanov, v roce 2012 byla nová odpočívadla pořízena za přispění dotace Pardubického kraje. Vybudována byla nová zastřešená odpočívadla v obci Květná, Polička (části Modřec, Lezník, Střítež). V obci Sebranice slouží zastřešené odpočívadlo zároveň jako autobusová zastávka. Město Bystré pořídilo 5 nových odpočinkových míst. I pro rok 2013 se svazek snaží získat dotací na dobudování dalších odpočívadel.
U turistů jsou velmi oblíbené i brožury Na kole Krajem Smetany a Martinů, které svazek vydává. Zájemci o cyklistiku zde najdou 15 cyklistických tras včetně map a podrobného popisu trasy. Brožury jsou vydávány v českém, německém, anglickém i holandském jazyce.
Pro další období svazek například plánuje vydání mapy Kraje Smetany a Martinů s typy na výlety, rádi bychom také pravidelně otiskovali kulturní nabídku členských obcí v našich zpravodajích. Každá obec by se také měla postupně představit a nabídnout čtenářům svá „nej“, která u nich při návštěvě najdou. Další zajímavosti z Kraje Smetany a Martinů najdete na www.regionsm.cz

Ing. N. Šauerová, ředitelka svazku obcí Kraj Smetany a Martinů
-----------------------------------------------------------------------------------------

Kraj sjednotil poskytování pohotovosti (ZDE)
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
Co je to, když se řekne MAS? (ZDE)

-----------------------------------------------------------------------------------------

EVIDENCE SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH ROLNÍKŮ
Stávající osvědčení vydaná samostatně hospodařícím rolníkům (SHR) podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, v platném znění, platí pouze do 30.04.2009.
Pokud fyzická či právnická osoba hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat podle místa trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídla zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu. Evidenci zemědělských podnikatelů s trvalým pobytem a sídlem v Poličce a správním obvodu města Poličky vedeme na odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Polička, pracoviště Nádražní 304, telefon 461723860, 861.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Euroformulář o dopravní nehodě (ke stažení ZDE)

-----------------------------------------------------------------------------------------
Tipy na výlet

 

orientační mapa

profil zadavatele

hasičský záchraný sbor

pamětní plaketa Ministerstva obrany ČR

english

Kraj Smetany a Martinů

Vodovod Svojanov

informační centrum

czechpoint

počasí

BlueBoard.cz

hasiči Svojanov

hasiči Svojanov

Východní Čechy

Pardubický kraj

Český rozhlas

European Enterprise Awards

European Enterprise Awards

kostel sv. Mikuláše

kostel sv. Mikuláše

kalendář

kde nás najdete


dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

nové fotografie

Vítání občánku 2017

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce